සිංහල බ්ලොග් කියවනය.

 

සිංහල බ්ලොග් කියවනයට අලුත් ජීවයක්.

මතකනේ ඉසර මේ ඩොමේන් (sinhalablogs.com) එකේ සිංහල බ්ලොග් කියෙවනවා ?

එහි අයිතිව සිටි දසුන් සමීර මහතා එය සිංහල බ්ලොග්කරුවන්ගේ සංසදයට පරිත්‍යග කරන ලදී.

සිංහල බ්ලොග්කියවනයට තප්පර කිහිපයකදී ඔබව යොමුකරනු ඇත, නතිනම් මෙතනින් ඇතුල්වෙන්න.


Copyright © 2008 Sinhala Bloggers' Union | All Rights Reserved.
Hosted by ORBIT NETWORK